دات نت نیوک

Image Shape Style

140x140 140x140 140x140
 1. <img src="..." class="img-rounded">
 2. <img src="..." class="img-circle">
 3. <img src="..." class="img-polaroid">

Heads up! .img-rounded and .img-circle do not work in IE7-8 due to lack of border-radius support.

Image Lightbox Effect

  <div class="fancybox_style">
  <ul>
	 <li> <a rel="group" class="fancybox" title="Exciting Title!" href="/Portals/3/fancy01.jpg"> <img alt="" src="/portals/3/fancy01_thum.jpg" /><span class="img-overlay"> </span> </a></li>
	 <li> <a rel="group" class="fancybox" title="Yup, More Text.." href="/Portals/3/fancy02.jpg"> <img alt="" src="/portals/3/fancy02_thum.jpg" /><span class="img-overlay"> </span> </a></li>
	 <li> <a rel="group" class="fancybox" title="Yelf Up." href="/Portals/3/fancy03.jpg"> <img alt="" src="/portals/3/fancy03_thum.jpg" /><span class="img-overlay"> </span> </a></li>
	 <li> <a rel="group" class="fancybox" title="Bonjour!!" href="/Portals/3/fancy04.jpg"> <img alt="" src="/portals/3/fancy04_thum.jpg" /><span class="img-overlay"> </span> </a></li>
	 <li> <a rel="group" class="fancybox" title="Exciting Title!" href="/Portals/3/fancy05.jpg"> <img alt="" src="/portals/3/fancy05_thum.jpg" /><span class="img-overlay"> </span> </a></li>
	 <li> <a rel="group" class="fancybox" title="Yup, More Text.." href="/Portals/3/fancy06.jpg"> <img alt="" src="/portals/3/fancy06_thum.jpg" /><span class="img-overlay"> </span> </a></li>

	</ul> 
 </div>