دات نت نیوک

Basic example

Default progress bar.

60% Complete
<div class="progress">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;">
  <span class="sr-only">60% Complete</span>
 </div>
</div>

Contextual alternatives

Progress bars use some of the same button and alert classes for consistent styles.

40% Complete (success)
20% Complete
60% Complete (warning)
80% Complete (danger)
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%">
  <span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
 </div>
</div>
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%">
  <span class="sr-only">20% Complete</span>
 </div>
</div>
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%">
  <span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
 </div>
</div>
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%">
  <span class="sr-only">80% Complete</span>
 </div>
</div>

Striped

Uses a gradient to create a striped effect. Not available in IE8.

40% Complete (success)
20% Complete
60% Complete (warning)
80% Complete (danger)
<div class="progress progress-striped">
 <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%">
  <span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
 </div>
</div>
<div class="progress progress-striped">
 <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%">
  <span class="sr-only">20% Complete</span>
 </div>
</div>
<div class="progress progress-striped">
 <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%">
  <span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
 </div>
</div>
<div class="progress progress-striped">
 <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%">
  <span class="sr-only">80% Complete (danger)</span>
 </div>
</div>

Animated

Add .active to .progress-striped to animate the stripes right to left. Not available in all versions of IE.

45% Complete
<div class="progress progress-striped active">
 <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="45" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 45%">
  <span class="sr-only">45% Complete</span>
 </div>
</div>

Stacked

Place multiple bars into the same .progress to stack them.

35% Complete (success)
20% Complete (warning)
10% Complete (danger)
<div class="progress">
 <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 35%">
  <span class="sr-only">35% Complete (success)</span>
 </div>
 <div class="progress-bar progress-bar-warning" style="width: 20%">
  <span class="sr-only">20% Complete (warning)</span>
 </div>
 <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 10%">
  <span class="sr-only">10% Complete (danger)</span>
 </div>
</div>