دات نت نیوک

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6>, are available. .h1 through .h6 classes are also available, for when you want to match the font styling of a heading but still want your text to be displayed inline.

h1. Bootstrap heading

Semibold 48px

h2. Bootstrap heading

Semibold 36px

h3. Bootstrap heading

Semibold 30px

h4. Bootstrap heading

Semibold 24px
h5. Bootstrap heading
Semibold 20px
h6. Bootstrap heading
Semibold 16px
<h1>h1. Bootstrap heading</h1>
<h2>h2. Bootstrap heading</h2>
<h3>h3. Bootstrap heading</h3>
<h4>h4. Bootstrap heading</h4>
<h5>h5. Bootstrap heading</h5>
<h6>h6. Bootstrap heading</h6>

Create lighter, secondary text in any heading with a generic <small> tag or the .small class.

h1. Bootstrap heading Secondary text

h2. Bootstrap heading Secondary text

h3. Bootstrap heading Secondary text

h4. Bootstrap heading Secondary text

h5. Bootstrap heading Secondary text
h6. Bootstrap heading Secondary text
<h1>h1. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h1>
<h2>h2. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h2>
<h3>h3. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h3>
<h4>h4. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h4>
<h5>h5. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h5>
<h6>h6. Bootstrap heading <small>Secondary text</small></h6>

Small text

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the <small> tag to set text at 85% the size of the parent. Heading elements receive their own font-size for nested <small> elements.

You may alternatively use an inline element with .small in place of any <small>.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>

Bold

For emphasizing a snippet of text with a heavier font-weight.

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

Italics

For emphasizing a snippet of text with italics.

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

Alternate elements

Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.

Alignment classes

Easily realign text to components with text alignment classes.

Left aligned text.

Center aligned text.

Right aligned text.

Justified text.

<p class="text-left">Left aligned text.</p>
<p class="text-center">Center aligned text.</p>
<p class="text-right">Right aligned text.</p>
<p class="text-justify">Justified text.</p>

Addresses

Present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work. Preserve formatting by ending all lines with <br>.

Twitter, Inc.
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
P: (123) 456-7890
Full Name
first.last@example.com
<address>
      <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
 795 Folsom Ave, Suite 600<br>
 San Francisco, CA 94107<br>
      <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>
<address>
      <strong>Full Name</strong><br>
      <a href="mailto:#">first.last@example.com</a>
</address>

Blockquotes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote class="blockquote-reverse">
 ...
</blockquote>

Lists

Unordered

A list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul>
      <li>...</li>
</ul>

Ordered

A list of items in which the order does explicitly matter.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
      <li>...</li>
</ol>

Unstyled

Remove the default list-style and left margin on list items (immediate children only). This only applies to immediate children list items, meaning you will need to add the class for any nested lists as well.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul class="list-unstyled">
      <li>...</li>
</ul>

Tables

Basic example

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>. It may seem super redundant, but given the widespread use of tables for other plugins like calendars and date pickers, we've opted to isolate our custom table styles.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 ...
</table>

Striped rows

Use .table-striped to add zebra-striping to any table row within the <tbody>.

Cross-browser compatibility

Striped tables are styled via the :nth-child CSS selector, which is not available in Internet Explorer 8.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 ...
</table>

Bordered table

Add .table-bordered for borders on all sides of the table and cells.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 ...
</table>

Hover rows

Add .table-hover to enable a hover state on table rows within a <tbody>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 ...
</table>

Condensed table

Add .table-condensed to make tables more compact by cutting cell padding in half.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 ...
</table>

Contextual classes

Use contextual classes to color table rows or individual cells.

Class Description
.active Applies the hover color to a particular row or cell
.success Indicates a successful or positive action
.info Indicates a neutral informative change or action
.warning Indicates a warning that might need attention
.danger Indicates a dangerous or potentially negative action
# Column heading Column heading Column heading
1 Column content Column content Column content
2 Column content Column content Column content
3 Column content Column content Column content
4 Column content Column content Column content
5 Column content Column content Column content
6 Column content Column content Column content
7 Column content Column content Column content
8 Column content Column content Column content
9 Column content Column content Column content
<!-- On rows -->
<tr class="active">...</tr>
<tr class="success">...</tr>
<tr class="warning">...</tr>
<tr class="danger">...</tr>
<tr class="info">...</tr>
<!-- On cells (`td` or `th`) -->
<tr>
      <td class="active">...</td>
      <td class="success">...</td>
      <td class="warning">...</td>
      <td class="danger">...</td>
      <td class="info">...</td>
</tr>

Responsive tables

Create responsive tables by wrapping any .table in .table-responsive to make them scroll horizontally up to small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, you will not see any difference in these tables.

# Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
# Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading Table heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
<div class="table-responsive">
      <table class="table">
  ...
      </table>
</div>